ข่าวการศึกษาสื่อการสอน

สำนักงานราชบัณฑิตฯ แจกฟอนต์อักษรโบราณ ฟรี 3 ชุด

สำนักงานราชบัณฑิตฯ แจกฟอนต์อักษรโบราณ ฟรี 3 ชุด

ตามที่คณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การถอดอักษรภาษาตระกูลไทเป็นอักษรโรมัน สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีแผนการดำเนินงานจัดทำชุดแบบอักษรหรือฟอนต์อักษรโบราณ 6 ชุด ได้แก่ อักษรไทยน้อย อักษรธรรมอีสาน อักษรธรรมล้านนา อักษรฝักขาม อักษรไทยนิเทศ และอักษรขอมไทยนั้น ปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3 ชุด คือ อักษรไทยน้อย อักษรธรรมอีสาน และอักษรธรรมล้านนา ซึ่งได้ใช้ในการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่นของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาด้วย และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานสู่สังคม สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงขอนำชุดแบบอักษรทั้ง 3 ชุด ออกเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปใช้งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจและเชิงพาณิชย์ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การถอดอักษรภาษาตระกูลไทเป็นอักษรโรมัน ได้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศด้านภาษาไทยด้วย จึงได้จัดทำบทความเรื่อง “ราชบัณฑิตยสภากับมาตรฐานระหว่างประเทศด้านภาษาไทย” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและสิ่งที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน รายละเอียดตามภาพ

สำนักงานราชบัณฑิตฯ แจกฟอนต์อักษรโบราณ ฟรี 3 ชุด

สำนักงานราชบัณฑิตฯ แจกฟอนต์อักษรโบราณ ฟรี 3 ชุด

สำนักงานราชบัณฑิตฯ แจกฟอนต์อักษรโบราณ ฟรี 3 ชุด

Back to top button